Vogue Germany November 2010.

ieva-laguna13
ieva-laguna12
ieva-laguna11
ieva-laguna9
ieva-laguna8
ieva-laguna1
ieva-laguna2