VOGUE PORTUGAL September 2010

35lb6yu
2us7skk
model  Olga scherer 
photo Bojana Tatarska